BTO rapport - BTO 2022.012

Verwijdering organische microverontreinigingen tijdens bodempassage. Een synthese van veldmetingen in de infiltratiesystemen Heel en Berkheide

Rapporten

De afgelopen jaren zijn op twee locaties (Berkheide en Heel) gedetailleerde veldonderzoeken uitgevoerd naar de afbraak van organische microverontreinigingen (OMV) tijdens bodempassage.
In het kader van het BTO bedrijfsonderzoek ‘Effectiviteit en mechanismen van verwijdering OMV bij bodempassage’ zijn in het infiltratiebekken De Lange Vlieter bij Heel van WML metingen gedaan in een meetraai bij Galgenberg Noord. Hierbij zijn een aantal benzotriazolen en HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography) stoffen gemeten. Ook zijn langs dezelfde meetraai de redoxcondities en microbiële populaties in kaart gebracht. Daarnaast is in aanvullende opdracht van Dunea en WML ook de geochemische samenstelling van de sliblaag en het sediment onder de sliblaag geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in Van der Grift en Timmers (2020) en Van der Grift, Timmers en Stuyfzand (2021).
In het kader van het GOBAM project (Geavanceerde Oxidatie BergAMbacht, zie Heijnen et al. (2018) en Timmers et al (2021)) heeft Dunea vergelijkbare metingen gedaan aan het duininfiltratiesysteem Berkheide. De doelstelling van dat onderzoek was om te bepalen wat het effect is van de mogelijke verhoogde assimileerbare koolstof concentra-ties, transformatieproducten en bijproducten die ontstaan tijdens geavanceerde oxidatie (AOP) op de afbraak van OMVs, de organische en anorganische chemie, de biologische activiteit en microbiële populaties en de toxiciteit op slib- en bodempassage in de infiltratieplassen. Dat onderzoek besloeg de periode 2016-2017 voor de bijmenging van AOP behandeld water (nulmeting) dat gerapporteerd is in Heijnen et al. (2018) en in 2019 na bijmenging van 30%-40% AOP behandeld water in het infiltratiewater (effectmeting), dat samen met de nulmeting gerapporteerd is in Timmers et al. (2021).
Dit rapport omvat een synthese van bovenstaande studies in Heel en Berkheide en heeft als doel om meer inzicht te bieden in welke verwijderingsmechanismen optreden tijdens bodempassage in infiltratiesystemen. Hiertoe is een vergelijking gemaakt van de overeenkomsten en verschillen in macrochemische samenstelling, microbiële populatie en OMV concentraties tussen beide infiltratiesystemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?