KWR rapport - KWR 2022.012

Bundeling kabels en leidingen en veilige drinkwaterlevering

Rapporten

In verstedelijkte gebieden, denk aan metropoolregio’s zoals Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, maar ook aan minder druk bevolkte gebieden, is er toenemende druk op de, beperkte, ruimte in het ondergrondse straatprofiel. Grote veranderingen staan op stapel zoals de energietransitie, aanleg van nieuwe communicatienetwerken (zoals 5G), uitbreiding, renovatie en verdichting van woningen en de gevolgen van klimaatverandering. Deze zullen gevolgen hebben voor de ondergrondse infrastructuur door bijvoorbeeld aanleg van warmtenetten, uitfasering gasnetten en verzwaring van het elektriciteitsnet, de uitrol telecomkabels, en nieuwe netwerken voor het klimaatbestendig maken van steden zoals ondergrondse wateropslag en meerdere separate afvoersystemen voor gebruikt water en regenwater. De stakeholders bij de verschillende ontwikkelingen hebben diverse belangen en achtergronden waarbij belangen en doelen zelfs tot conflict kunnen leiden. In de huidige praktijk worden in situ oplossingen toegepast als het afgesproken ruimteprofiel in de NEN 7171 (zie paragraaf 2.1) niet kan worden gevolgd. Het is de verwachting dat het ondergrondse ruimteprobleem en bijbehorende belangendiscussies de komende jaren zullen toenemen.
Ruimtebesparende oplossingen door bijvoorbeeld het bundelen van kabels en leidingen kunnen helpen om het verdelen van de ondergrondse ruimte hanteerbaarder te maken. Voor het bundelen kunnen verschillende concepten worden gehanteerd in uitvoering en in samenstelling van de bundels. Ruimte die vrij komt kan besteed worden aan ontwikkelingen zoals de uitbreiding van ondergrondse voorzieningen (aquathermie, koudeleidingen, afvaltransport, parkeren, etc.) of bovengronds ruimte creëren voor groen en waterberging in de stad. In dit onderzoek bepalen we een afwegingskader om beslissingen te kunnen nemen over de positie die een waterleiding kan hebben in een alternatieve indeling van de ondergrond, zoals bij bundeling het geval is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?