KWR rapport - KWR 2021.086

Dieper leggen van drinkwaterleidingen

Rapporten

Door klimaatverandering zal de temperatuur van de lucht, het maaiveld en de bodem toenemen. Daarnaast zorgt de energietransitie er voor dat de drukte in de ondergrond toeneemt en de bodem rond warmtenetten en hoogspanningskabels significant kan opwarmen. Hierdoor kan ook de temperatuur van het drinkwater stijgen in de leidingen indien er geen maatregelen worden getroffen [1,2]. Dit is relevant voor de DPWE-bedrijven omdat de temperatuur in steden door het Urban Heat Island effect hoger is en omdat antropogene bronnen als warmtenetten ook vooral in een stedelijke omgeving zullen worden aangelegd waar bovendien de ruimte voor voldoende afstand tussen warmtenet en drinkwaterleiding geringer is.
In 2012 zijn in DPWE-verband [3] maatregelen onderzocht om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, dus oplossingen voor het gehele leidingnet. In DPWE-verband is in 2019 [4] en 2020 [5] onderzocht hoe breed een groen- of schaduwstrook moet zijn om de afkoelende werking te maximaliseren(ca. 2 °C minder opwarming). Extra isolatie aanbrengen (eventueel in combinatie met plaatselijk kleinere binnendiameter) wordt slechts gezien als lokale oplossing voor een hotspot [6]. Hoewel er dus al veel onderzocht is, nemen de Nederlandse waterbedrijven mogelijke opwarming door klimaatverandering nog niet mee in het ontwerp en aanleg van nieuwe leidingen. Een goed afwegingskader kan een hulpmiddel zijn om dit wel mogelijk te maken. Er is behoefte aan inzicht in wanneer er (voorzorgs)maatregelen genomen moeten worden, en hoeveel deze kosten.
In dit project wordt er in kaart gebracht welke elementen in een afwegingskader moeten worden meegenomen en welke een significante rol kunnen spelen. Hiervoor zijn enkele workshops in kleiner verband georganiseerd met de DPWE bedrijven om tot zoveel mogelijk elementen en aspecten te komen die een rol spelen in een afwegingskader. In een derde workshop is de groep breder gemaakt. In deze workshops wordt kennis gedeeld m.b.t. de laatste stand van kennis, praktijkervaringen en er wordt getoetst hoe relevant de verschillende aspecten kunnen zijn. De presentaties van de workshops zijn beschikbaar voor de DPWE-bedrijven (zie Bijlage III,IV en V). De uitkomsten van deze workshops worden vastgelegd in deze rapportage, als een aanzet voor een plan van aanpak om tot een afwegingskader te komen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?