Vakblad artikel

Plan voor 850 miljoen euro aan investeringen ingediend

Artikelen

“Het kabinet stelt via het Nationaal Groeifonds de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De watertechnologiesector heeft onlangs een ambitieus Groeiplan ingediend voor een totaalbedrag van 850 miljoen euro aan investeringen in onderzoek, innovatie én implementatie.
De watersector staat – net als de rest van de m aatschappij – voor enkele enorm e uitdagingen: de klim aatdoelen, de energietransi- tie, de circulaire econom ie en het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, om er een paar te noem en. Hiervoor is een watertransitie noodzakelijk: een duurzam e en circulaire m anier van denken over en om gaan m et het beschikbare water. Jantienne van der Meij (WaterCam pus Leeuwarden) en Anne Mathilde Hum m elen (KWR) zijn sam en directeur van het TKI Watertechnologie en werken nauw sam en m et andere topsectoren om de onderzoeksvragen bij de actuele uitdagingen te adresseren.”

(Citaat: Hummelen, A.M., van der Meij, J. – Plan voor 850 miljoen euro aan investeringen ingediend – Vewin Waterspiegel (2021)5, p.22-23)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?