KWR rapport - KWR 2021.023

COASTAR - Hydrogeologische referentiesituatie en voorlopig ontwerp puttenveld brakwaterpilot Scheveningen (Dunea)

Rapporten

Dunea verwacht een groei in de drinkwatervraag in het voorzieningsgebied. Omdat er in de aanvoer van rivierwater te weinig extra capaciteit kan worden gevonden met het huidige leidingsysteem, wordt er gezocht naar een aanvullende bron voor drinkwaterproductie. Daarnaast is Dunea afhankelijk van een strategische zoete grondwatervoorraad in het duin om drinkwatertekorten tijdens innamestops, bij een onvoldoende rivierwaterkwaliteit of technische calamiteiten in de aanvoer, te overbruggen.
Winning en ontzilting van brakwater kan zorgen voor een extra, hoogwaardige en continue zoetwaterbron om de groei in de watervraag op te vangen. Daarnaast kan winning van brak grondwater een vergroting van de zoete grondwatervoorraad mogelijk maken indien er voldoende extra aanvulling is. Daardoor zullen bestaande diepe winningen minder verziltingsgevoelig zijn, waardoor langere overbruggingsperioden mogelijk worden. De haalbaarheid van brakwaterwinning in Meijendel en Berkheide wordt binnen COASTAR onderzocht met uitgebreide geohydrologische modelberekeningen. Daarnaast zal binnen het EU LIFE project FRESHMAN een veldpilot uitgevoerd worden met als doel te laten zien hoe een brakwaterwinning de strategische zoetwaterreserve kan vergroten en hoe brak grondwater een duurzame bron van drinkwater kan zijn voor Dunea.
Dit rapport beschrijft de aanpak, het tijdspad, de locatie, en de opzet van de pilot. De pilot zal bestaan uit een puttenveld (winning van brak grondwater en monitoring van effecten) en een zuivering (ontzilting). In maart 2020 is een proefboring verricht, waarbij een eerste waarnemingsput is gerealiseerd (WP FP). Op basis hiervan is het voorlopige ontwerp van het puttenveld tot stand gekomen, wat tevens in dit rapport is beschreven, evenals de geohydrologische referentiesituatie. Het ontwerp van de zuivering valt buiten de scope van dit rapport.
De pilot zal plaatsvinden op het terrein van pompstation Scheveningen van Dunea. Het terrein is vlak, beveiligd en goed toegankelijk, en daardoor een geschikte locatie voor de pilot. Het ligt relatief dichtbij bestaande gebouwen, en aansluitingen van het puttenveld en de zuivering op bestaande infrastructuur (elektriciteit, data, waterleidingen en riool) zijn eenvoudig te realiseren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?