BTO rapport - BTO 2021.029

Strategische besluitvorming IAM; wat kunnen serious games betekenen? - Eindrapport

Rapporten

Het thematisch onderzoek Integraal Assetmanagement heeft zich tot doel gesteld kaders en wetenschappelijke oplossingen te ontwikkelen die drinkwaterbedrijven helpen de integrale besluitvorming over assets te verbeteren (Beuken en Hummelen 2018). Dit vindt plaats door het ontwikkelen van kennis op het gebied van integrale besluitvorming voor assetmanagement en door het bevorderen van kennisuitwisseling tussen de bedrijven die deelnemen aan het thema. In 2019 hebben zeven drinkwaterbedrijven deelgenomen aan een volwassenheidsmeting voor wat betreft de bedrijfsbrede implementatie van assetmanagement. De resultaten van deze volwassenheidsmeting zijn besproken in een workshop waarbij diverse verbeterpunten zijn benoemd (Beuken et al. 2019). Zo bleek dat een verbeterde wisselwerking tussen strategisch (bedrijfsleiding) en tactisch niveau (staf en middenmanagement) een belangrijk verbeterpunt. Deze wisselwerking is noodzakelijk om de bedrijfsdoelen te vertalen in besluitvorming over beheer en onderhoud en om richting te geven aan het vervangings- en vernieuwingsbeleid en daarmee om te komen tot een duurzaam beheer van de assets in een zich snel veranderende maatschappij. Deze intensieve wisselwerking is ook van belang voor de ontwikkeling van een integrale visie op assetmanagement, waarbij afwegingen kunnen worden gemaakt over assetgroepen van bron tot kraan en over de gehele levenscyclus. Als mogelijke vervolgactiviteit noemen Beuken et al. (2019) het uitvoeren van een verkennende studie naar tools en methoden voor het ondersteunen van assetbesluitvorming. In dit kader is een ontwerpvoorstel voor een serious game ontwikkeld dat asset owners, managers en user confronteert met verschillende gesimuleerde assetuitdagingen en de gevolgen van hun (hypothetische) strategische keuzes op het assetsysteem inzichtelijk maakt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?