KWR rapport - KWR 2021.096

WarmingUP - Voorlopig afwegingskader voor vergunningverlening HTO. Juridisch afwegingskader ondergrondse warmteopslag

Rapporten

De noodzaak voor een afwegingskader voor vergunningverlening HTO – De Besluitvormings Uitvoerings Methode bodemenergie deel 1 (BUM BE deel 1) is een handreiking voor het toetsen en beschikken van aanvragen voor open bodemenergiesystemen (OBES) in het kader van de Waterwet (tot 500 m diepte). De BUM presenteert de eisen vanuit regelgeving en voorziet die eisen van toetscriteria, en wordt zodoende gebruikt door de provincies, het bevoegd gezag voor OBES. Daarnaast is het ook een belangrijke informatiebron voor de adviseurs van initiatiefnemers van bodemenergiesystemen omdat het aangeeft op welke manier de aanvraag wordt getoetst en welke voorschriften er kunnen worden verwacht. Dankzij deze handreiking is er uniformiteit aangebracht in de beoordeling en vergunningverlening van OBES.
Hoge Temperatuur Opslag (HTO genoemd) is een vorm van warmteopslag met OBES die wordt gekenmerkt door een maximale infiltratietemperatuur boven 25°C, en een warmteoverschot in de ondergrond (onbalans), Figuur 1. In de BUM zijn echter alleen standaardvoorschriften opgenomen voor systemen met een maximale infiltratietemperatuur lager dan 25°C en een energiebalans in de ondergrond. Daardoor is de BUM niet volledig van toepassing bij het vergunnen van HTO-systemen: het verwijst wel terug naar de wettelijke mogelijkheid voor toepassen van hogere temperaturen en een warmteoverschot, maar het geeft geen toetsingscriteria en voorschriften die verder invulling geven aan die mogelijkheid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?