BTO rapport - BTO 2021.044

Risico's van industriële luchtemissies voor drinkwaterproductie: een verkenning

Rapporten

In het proces van de herijking van het grondwaterbeschermingsbeleid zijn de risico’s van industriële luchtverontreinigingen voor drinkwaterproductie als kennisleemte aangemerkt. Om deze kennisleemte in te vullen is binnen het BTO Verkennend Onderzoek een verkenning van deze risico’s uitgevoerd op basis van beschikbare literatuur en openbaar beschikbare gegevens. De nadruk licht hierbij op reguliere en calamiteuze luchtemissies door industrieën omdat uit eerder BTO-onderzoek (Van Leerdam, 2011) is gebleken dat voor deze bron de risico’s van de emissies het grootst zijn. Op basis van een worst-case benadering is onderzocht of en hoe luchtemissies een risico kunnen vormen voor drinkwaterproductie als gevolg van verontreiniging van de bronnen of door actieve luchtinname in het productieproces. Op basis van kentallen voor emissies uit andere bronnen zijn de risico’s van industriële emissies in perspectief geplaatst zodat beter prioriteiten in de activiteiten voor bronbescherming kunnen worden gemaakt. Dit rapport vormt daarmee een actualisatie en verdieping van onderdelen van het BTO- rapport Risico’s van luchtgebruik in de drinkwaterzuivering (Van Leerdam, 2011), waarin op basis van meerdere casussen de risico’s van verschillende bronnen (industrieën, landbouw, verkeer, RWZI) van luchtverontreinigingen zijn geëvalueerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?