BTO rapport - BTO 2021.046

Risicobeoordelingsmethodiek falen productielocaties op basis van OLM. Proof of principle

Rapporten

Voorliggend rapport is de opbrengst van BO project ‘Beschikbaarheidsanalyse productielocaties, verbinden van operations en strategie’. In dit Bedrijfsonderzoek is de mogelijke bijdrage van operationele risicoanalysetools om de algehele impact op risico en prestatie van een productielocatie te bepalen onderzocht. Het onderzoek is deels een voortzetting van BTO-project ‘Systeem in balans, afwegingen van assets in de drinkwaterketen vanuit een systeembenadering’. Het kwantificeren van de prestatie en risico’s van drinkwater productielocaties en deze relateren aan de prestatie en risico’s van het gehele drinkwater systeem, blijkt noodzakelijk te zijn om te komen tot integrale besluitvorming op Assetmanagement gebied. Een prestatie-indicator die voor het hele systeem geldt, is de parameter OLM. Binnen het project is een simulatie methodiek ontwikkeld (proof of principle), waarmee per individueel onderdeel van een productielocatie en het watervoorzieiningssysteem als geheel, de bijdrage aan de prestatie-indicator OLM kan worden bepaald. Een simulatie van de situatie is namelijk vereist, omdat storingen en onderhoud tot de reguliere bedrijfsvoering behoren en omdat de waterlevering zowel een dagpatroon kent als ook een seizoenspatroon, wat leidt tot een belasting van het assetsysteem die varieert in de tijd. Bovendien geeft de ontwikkelde methode inzicht in de bijdrage van redundantie in productielocaties en/of de onderhoudsinspanning op de prestatie van het watervoorzieningssysteem. De benadering van het beoordelen van de prestatie van het systeem is nieuw in de drinkwatersector. Momenteel is het namelijk gebruikelijk de capaciteit van het systeem te ontwerpen op een “statische” maximale belasting waarbij de het productiesysteem min of meer los staat van het distributiesysteem. Voor de leveringszekerheidsanalyse is het uitgangspunt doorgaans dat een productie-straat volledig in bedrijf is of volledig uit bedrijf is. In de ontwikkelde methode beogen we het watervoorzieningssysteem als dynamische systeem te ontwerpen, waarbij tijdens uitval van een onderdeel een restcapaciteit in bedrijf blijft.
Voor het proof of principle heeft het project zich gericht op fictieve casus, bestaande uit een relatief eenvoudige grondwaterzuivering (Vitens Pb Hoenderloo), in combinatie met een bestaand distributiegebied (Almere).
De methodiek berekent automatisch de OLM, die resulteert op een storing een productielocatie. Deze storing wordt gedefinieerd met de frequentie van de storing (MTBF = mean time between failure), de tijdsduur van de storing (MTTR = mean time to repair) en de restcapaciteit van de locatie, op het moment dat de storing optreedt. De gemiddelde OLM en de spreiding daarvan worden berekend door deze berekening 100 maal uit te voeren, met een startmoment van de storing random verdeeld over 24 uur (Monte Carlo simulatie).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?