BTO rapport - BTO 2021.049

Energietransitie en het leidingnet - Nieuwsbrief nr. 1

Rapporten

In het BTO-project ‘Energietransitie en leidingvervanging vanuit het drinkwaterperspectief’ wordt in nauwe samenwerking met drinkwaterbedrijven een generiek afwegingskader opgesteld voor het wel of niet meegaan met projecten van derden in de energietransitie (met name bij de aanleg van warmtenetten). Dit kader zal zo veel mogelijk gebaseerd zijn op relevante actuele kennis en expertervaringen en getoetst met case studies van pilotgebieden. In de periode 2021 en 2022 wordt vier keer een nieuwsbrief uitgegeven om medewerkers van drinkwaterbedrijven die betrokken zijn bij de planning van werkzaamheden aan het distributienet te informeren over de energietransitie. Dit is de eerste nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief geven we een schets van de energietransitie en de mogelijke impact op de levering van drinkwater, geven we opbrengsten weer van het lopende BTO-project, beschrijven we de rol van verschillende andere partijen en geven we aan waar meer informatie is te vinden over de energietransitie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?