Rapport i.s.m. derden

Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit - Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit

Rapporten

Deze Deltafact behandelt de effecten van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit. De scope van deze Deltafact is beperkt tot bodemenergiesystemen met opslagtemperaturen boven de 25 °C. Voor meer informatie over zgn. Hoge Temperatuuropslag en effecten op grondwater wordt verwezen naar Bloemendal et al (2020) en https://www.warmingup.info/thema/5/ondergrondse-warmteopslag

“In de Nederlandse energietransitie speelt de ondergrond een belangrijke rol. Met name in de bebouwde omgeving zijn open en gesloten bodemenergiesystemen (OBES en GBES), warmteopslag en geothermie mogelijke oplossingen voor duurzame verwarming van huizen en gebouwen. Voor veel gebouwen is bodemenergie namelijk de enige en/of meest duurzame manier voor verwarming en koeling. Voor de energietransitie is het daarom van belang om grootschalige toepassing dan ook faciliteren om de ambities voor CO2 reductie van het klimaatakkoord te halen.
Bodemenergiesystemen zijn sinds het begin van de 21e eeuw grootschalig toegepast, resulterend in een geschatte hoeveelheid van zo’n 50.000 gesloten systemen en 3.000 open systemen in 2018 (Figuur 1, links), verspreid door heel het land (Figuur 2). Gezien de ambitieuze doelstellingen voor het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving in het in 2019 afgesloten 2e klimaatakkoord zal de toepassing van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen naar verwachting verder doorgroeien. In 2050 heeft naar verwachting 10 tot 30% van de gebouwen in Nederland een bodemenergiesysteem (Naber et al, 2016).”

(Citaat: Schout, G., Bloemendal, J.M. – Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit- Effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit – STOWA (2021))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?