Nationaal congres

Hydrologisch herstel van beekdalvenen door vernatting

Artikelen

Veensystemen in beekdalen zijn ontstaan onder invloed van toestroming van grondwater- en oppervlaktewater. Tot in de Middeleeuwen waren venen in en rond beekdalen in Nederland wijd verspreid. Beekdalvenen zijn echter reeds vroeg ontwaterd voor hooilandbeheer. Door ontwatering van beekdalen en het aangrenzende intrekgebied zijn veel van de resterende beekdalvenen ook sterk verdroogd. In beekdalgebieden waar vernatting mogelijk is, kunnen beekdalvenen met moerasvegetatie ontstaan. Herstel van veenvormende vegetaties wordt ook nagestreefd vanuit de Natura 2000-doelen voor habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen in beekdalgebieden. Een belangrijke voorwaarde voor herstel van beekdalvenen is vergaande vernatting waarbij in het beekdal een hoge en relatief stabiele waterstand rond maaiveld ontstaat. In dit OBN-onderzoek is gekeken naar het hydrologisch functioneren van onaangetaste grondwatergevoede venen en met een casestudy in het Drentse Aa gebied ook naar de hydrologische toestand van een ontwaterd beekdalveen dat is vernat. Er wordt antwoord gegeven op de vragen in hoeverre de waterhuishouding van vernatte beekdalvenen afwijkt van ongestoorde venen, welke factoren daarbij belangrijk zijn en welke inrichtings- en beheermaatregelen nodig zijn om vergaand herstel te bereiken. (Spreker: Camiel Aggenbach (KWR Water Research Institute) – Hydrologisch herstel van beekdalvenen door vernatting – Kennisnetwerk OBN Webinar, 1 juni 2021)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?