KWR rapport - KWR 2021.014

Bloembollenteelt Waterproof. Eindrapport

Rapporten

De bloembollenteelt in Nederland is een intensief gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen oftewel pesticiden of bestrijdingsmiddelen. In deze studie benoemen we deze als ‘middelen’ en de actieve stoffen in deze gewasbeschermingsmiddelen als ‘stoffen’. Deze gewasbeschermingsmiddelen komen nog teveel in het milieu terecht en hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van het watersysteem en het waterleven. Uit cijfers van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen blijkt dat in gebieden met bollenteelt de waterkwaliteitsnormen voor diverse stoffen regelmatig worden overschrijden. Daarmee vormen deze stoffen een bedreiging voor het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).Zo blijkt in Nederland het totale verbruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de open teelten, waaronder de bollenteelt weliswaar af te nemen, maar neemt de dosering per hectare weer toe. Zo is het beteelde oppervlakte van intensief bespoten gewassen, zoals tulpen en lelies in de tijd toegenomen.
Dit project heeft als doel om geschikte zuiveringstechnologieën te ontwikkelen en te testen om de gewasbeschermingsmiddelen uit de (afval)waterstromen te verwijderen, zodat het water geschikt is voor hergebruik of geloosd kan worden op de riolering of op het oppervlaktewater/grondwater. De focus van het onderzoek ligt op het behandelen van de waterstromen op het erf in de bollenteelt, waarmee de emissies van het erf naar het watersysteem gereduceerd worden. Er is een diversiteit aan afvalwaterstromen op een bloembollenbedrijf. De hoogste concentraties gewasbeschermingsmiddelen zitten in o.a. restvloeistof en water van de bolontsmetting en reinigingswater van de veldspuit. Andere waterstromen zoals het spoelwater bevatten lagere concentraties maar hebben een veel groter volume. Het zuiveren van deze waterstromen zal in belangrijke mate bijdragen aan het reduceren van de emissies van het bollenteeltbedrijf naar het grond- en oppervlaktewatersysteem.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?