Rapport i.s.m. derden

Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit - Consumentenproducten

Rapporten

“Deze Deltafact is een product van de Ketenverkenner, een project onder de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK). In de KIWK werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. In het programma wordt bestaande en nieuwe kennis bijeengebracht en (beter) toepasbaar gemaakt voor de praktijk.
Het doel van de ketenverkenner is om voor een aantal geselecteerde stofgroepen een aantal aspecten in kaart te brengen, met als uiteindelijk doel om de emissies naar het watermilieu te reduceren.
In deze Deltafact wordt de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot “consumentenproducten” samengebracht en worden kennisleemtes benoemd.
Deze Deltafact gaat over consumentenproducten. Dat is een erg breed begrip waar ongeveer alle producten onder vallen die mensen in het dagelijks leven gebruiken. Lang niet alle consumentenproducten hebben een relatie met waterkwaliteit. Als inperking is daarom gekozen voor producten die vrij verkrijgbaar zijn voor niet- professionele gebruikers en die bij normaal gebruik terechtkomen in het huishoudelijk afvalwater. Meer specifiek gaat het dan om was- en schoonmaakmiddelen en om persoonlijke verzorgingsproducten die tijdens het douchen of wassen worden gebruikt en/of van het lichaam afspoelen, zoals shampoo of (hand)zeep.”

(Citaat: Roskam, G., Smit, E., ter Laak, T.L., Zwartsen, A., de Baat, M.L. – Deltafact Kennisimpuls Waterkwaliteit – Consumentenproducten – STOWA (17 februari 2021))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?