KWR rapport - KWR 2021.033

WINDOW Fase 1 Eindrapport RVO. Warmtevoorziening in Nederland Duurzamer en Ondergrondse Warmteopslag

Rapporten

Opslag van warmte in de ondergrond is een belangrijke schakel in de warmtetransitie en is een van de goedkoopste vormen van energieopslag. Het is belangrijk dat warmte overschotten in de zomer kunnen worden opgeslagen en gebruikt in de winter. Warmteopslag leidt tot optimale benutting van duurzame bronnen en kostenreductie op systeemniveau.
Het WINDOW programma richt zich op grootschalige ondergrondse warmteopslag voor toepassing in collectieve warmtenetten, met een ordegrootte opslagcapaciteit van meer dan 200.000 m3 (ofwel meer dan 20 TJ) seizoensopslag en met temperatuurniveaus tussen 40°C en 90°C. De warmteopslag wordt gevoed door bijvoorbeeld geothermie, biomassa of industriële restwarmte.
Ondergrondse warmteopslag bij hogere temperaturen wordt nog beperkt toegepast in de Nederlandse ondergrond. Uitdagingen met betrekking tot de techniek, de effecten, de business case en het juridische kader zijn belangrijke punten. Het onderzoeksprogramma WINDOW pakt deze uitdagingen op, met als doel om ondergrondse warmteopslag te ontwikkelen tot een bewezen techniek.
In WINDOW fase 1 zijn verkenningen uitgevoerd op zeven locaties, om zicht te krijgen op de toepassing- condities voor ondergrondse warmteopslag. Naast deze verkenningen, zijn in WINDOW fase 1 ook generieke kennis- en tools ontwikkeld op het gebied van potentie en inpassing, techniek en effecten en juridisch afwegingskader. Na afronding van fase 1 werken de consortiumpartners gezamenlijk verder in WINDOW fase 2.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?