Rapport i.s.m. derden

Deltafact Kennisimpuls - Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteit

Rapporten

“Deze Deltafact geeft een overzicht van de huidige stand van kennis ten aanzien van bewuste kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater en effecten op specifiek de (grond)waterkwaliteit, op basis van (praktijk)ervaringen in de duinen, op stuwwallen, beekdallandschappen en in kreekrugafzettingen. Ook wordt een overzicht gegeven van het wettelijk en beleidsmatig kader waarbinnen kunstmatige infiltratie valt.
Het onbewust infiltreren van oppervlaktewater als gevolg van wateraanvoer valt buiten de reikwijdte van deze Deltafact. Ook oeverinfiltratiesystemen, zoals toegepast door een aantal drinkwaterbedrijven, vallen buiten de scope omdat deze fungeren als zuiveringsstap en niet primair zijn ingericht voor een actieve grondwateraanvulling.”

(Citaat: van Dooren, T.C.G.W., Raat, K.J., Stofberg, S.F. – Deltafact Kennisimpuls – Effecten van kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater op de grondwaterkwaliteit (2021))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?