KWR rapport - KWR 2019.048

Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas. Resultaten fase 2 - Experimenten

Rapporten

Achtergrond – De circulaire economie is ook voor de waterketen en slib-eindverwerking steeds belangrijker. In de watersector zijn reeds verschillende opties voor terugwinning en hergebruik onderzocht en geïmplementeerd. Uit eerder onderzoek van KWR is gebleken dat er kansen zijn voor het terugwinnen van (schaarse) zware metalen en aardmetalen (KWR 2016.021). Verwijdering van metalen leidt bovendien tot verbetering van de kwaliteit van het water en slib waarmee potentieel nieuwe afzetmogelijkheden ontstaan voor die stromen.
Voorgaand onderzoek – Bij aanvang van dit onderzoek was veel onbekend over de vracht, concentratie en verschijningsvorm van metalen in de water- en slibverwerkingsketen. De ontwikkelde methode voor monstervoorbehandeling en –analyse op basis van ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometer) is gepubliceerd (KWR 2017.066). Met deze meetmethode is voor 66 elementen (voornamelijk metalen) in 33 stromen uit de drink- en afvalwaterketen en slib-eindverwerking bepaald in welke concentratie ze voorkomen. Tevens is een indicatie verkregen in welke vorm de stoffen aanwezig waren (opgelost of als deeltje). Deze gegevens zijn gepubliceerd (KWR 2018.019). Uit deze studie is gebleken dat alle 66 onderzochte elementen in één of meerdere van de stromen aanwezig zijn.
Doel onderzoek – Het doel van deze projectfase is het testen van kansrijke technologieën op het verwijderen en/of terugwinnen van het metalen uit water, slib en/of vliegas. In voorliggend rapport is het onderzoek beschreven dat gebaseerd is op bovenstaande conclusies, welke in overleg met de projectgroep nader zijn geconcretiseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?