KWR rapport - KWR 2020.149

Window fase 1 - D1 - Discussiedocument afwegingskader voor vergunningverlening warmteopslag

Rapporten

In de Besluitvorming Uitvoerings Methode (BUM) voor open bodemenergiesystemen (OBES) is beschreven hoe provincies de vergunningverlening van OBES regelen. Hierin zijn standaardvoorschriften opgenomen die de toepassing van warmteopslag beperken; er geldt een maximale infiltratietemperatuur van 25°C en een verbod op warmteoverschot in de bodem. Het Waterbesluit staat echter toe dat er provincies van deze standaardregels mogen afwijken “…indien het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet.”.
Voor lage temperatuur OBES (ook wel bekend als WKO) is duidelijk omschreven onder welke voorwaarden een vergunning kan worden verstrekt en hoe het proces van vergunningverlening verloopt. Echter, voor een warmteopslag met OBES (W-OBES, ook bekend als Hoge Temperatuur Opslag, HTO) is dat niet vastgelegd. Bij elke vergunningaanvraag moet deze afweging door de betreffende gedeputeerde staten (GS) opnieuw gemaakt worden. Voor zowel de provincies als vergunningverlener en voor de initiatiefnemers van warmteopslag met OBES is er behoefte aan een eenduidig en generiek afwegingskader voor vergunningverlening van OBES systemen met a) alleen opslag van warmte en b) een opslagtemperatuur hoger dan 25°C. Het doel van werkpakket D van WINDOW is de totstandkoming van een standaard/generiek afwegingskader voor vergunningverlening van W-OBES.
Een eerste stap om tot dit generieke afwegingskader voor vergunningverlening te komen is om in beeld te brengen welke leidende principes er gelden en welke overwegingen een rol spelen bij de vergunningverlening. Welke belangen spelen een rol en welke afwegingen worden gedaan om preventie-, monitorings- of mitigatievoorschriften in de vergunning op te nemen? Dit document bevat een aanzet voor de leidende principes en de zorgen en wensen van de provincies Limburg, Zuid-Holland en Noord-Holland en de markt m.b.t. vergunningverlening van W-OBES, en wordt als basis gebruikt voor de verdere invulling van een generiek juridisch afwegingskader voor vergunningverlening van W-OBES in fase 2 van werkpakket D

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?