KWR rapport - KWR 2020.147

Window fase 1 - C3 - Effecten van hoge temperatuur warmteopslag op grondwaterkwaliteit

Rapporten

Door de hogere opslagtemperaturen heeft hoge temperatuur opslag (HTO) een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van reguliere open lage temperatuur bodemenergiesystemen (WKO) en kan het daarom mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Echter, er zijn ook zorgen om de effecten op de grondwatersamenstelling, welke zowel een risico kunnen vormen voor de grondwaterkwaliteit als voor het operationele functioneren van HTO systemen. Deze zorgen hebben er mede toe geleid dat HTO nog maar weinig is toegepast, zowel Nederland als wereldwijd. Bij de verdere uitrol van HTO is het dus van belang dat dit hand-in-hand gebeurd met gedegen onderzoek naar de effecten op de grondwatersamenstelling. In dat kader was het doel van het in dit rapport gepresenteerde literatuuronderzoek om op basis van beschikbare Nederlandse en internationale onderzoeksresultaten de ‘state-of-the-art’ inzichten in de effecten van ondergrondse warmteopslag op de grondwaterkwaliteit te beschrijven, en om resterende kennislacunes te benoemen en prioriteren. Hierbij lag de focus expliciet op de door de temperatuur veroorzaakte effecten (in tegenstelling tot andere effecten die ook bij reguliere WKO zouden kunnen optreden).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?