BTO rapport - BTO 2021.004

Aanvullen van boorgaten voor gesloten bodemenergiesystemen: Verkenning van en voorstellen tot verbetering van de kwaliteitsborging

Rapporten

De toepassing van bodemenergiesystemen zal komende decennia sterk groeien om te voldoen aan de ambities van het klimaatakkoord. Bij het aanleggen van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) worden slecht doorlatende lagen in de bodem doorboord. De scheidende werking van deze lagen moet na de doorboring weer worden hersteld om risico’s voor de grondwaterkwaliteit te voorkomen. Omdat het bij aanleg van gesloten bodemenergiesystemen om diepe (>100m) boorgaten met een relatief kleine diameter (<20 cm) gaat, is het aanvullen hiervan foutgevoelig. Bovendien kan achteraf niet gemeten worden of het boorgat goed is aangevuld. Uit toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)in 2018 en 2019 is gebleken dat bij het aanvullen regelmatig wordt afgeweken van de voorschriften. In dit onderzoek is een verkenning uitgevoerd van mogelijkheden om het kwaliteitssysteem te verbeteren. De focus lag hierbij op toezicht en handhaving en certificering.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?