KWR rapport - KWR 2020.158

COASTAR Cities2Recharge. Monitoringsparameters voor fuctioneren van diepinfiltratiesystemen in stedelijke omgeving

Rapporten

Wereldwijd staan zoetwatervoorraden onder druk door een steeds hogere vraag naar zoetwater en afnemende waterbeschikbaarheid. In kustgebieden wordt deze druk vergroot door verzilting, onder andere door zeespiegelstijging. Met het tot stand brengen van grondwateraanvulling kan verzilting worden tegengegaan en zelfs een zoetwatervoorraad worden opgebouwd.
Door klimaatverandering neemt daarnaast de kans op wateroverlast door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert in onze steden risico’s op voor onze economie, veiligheid en gezondheid. Er kan schade optreden aan gebouwen en infrastructuur door bijvoorbeeld wateroverlast, maar ook door lage grondwaterstanden als gevolg van langdurige droogte. Ook verzilting van het grondwatersysteem vormt een bedreiging. Het hemelwateroverschot wordt nu zo snel mogelijk de stad uitgevoerd en via rivieren naar zee getransporteerd. Dit overtollige water draagt daardoor niet bij aan het voorkomen van tekorten. Door een toename in verstedelijking en buienintensiteit hebben steden en waterschappen behoefte aan extra, lokale afvoermogelijkheden om zo hoge kosten voor vergroting van de afvoer te voorkomen.
In het kennisprogramma COASTAR (www.coastar.nl) worden duurzame oplossingen ontwikkeld voor de knelpunten in waterbeheer en watervoorziening in kustgebieden. De COASTAR casus Cities2Recharge richt zich op het afvoeren van wateroverschotten in de stad naar de diepere ondergrond met infiltratieputten om zo aanvulling van het grondwater tot stand te brengen en extra afvoermogelijkheden te creëren. Met zo’n infiltratiesysteem kan het geïnfiltreerde water eventueel later omhoog worden gepompt om nuttig te gebruiken. Wel is een filterende voorziening noodzakelijk die het relatief schone hemelwater filtert en ontdoet van vaste stoffen, zodat de infiltratievoorziening niet verstopt kan raken. Voor stedelijke toepassing is al een project gerealiseerd bij het Sparta stadion in Rotterdam (Urban Waterbuffer).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?