KWR rapport - KWR 2020.053

DRAINSTORE: Opstarten onttrekking 2020

Rapporten

Alex van Hootegem (Meulwaeter) heeft aangegeven zo snel mogelijk na de realisatie van het ondergrondse waterbergingssysteem (medio mei 2020) te willen starten met het onttrekken van zoet grondwater voor irrigatie van zijn landbouwperceel. In deze memo beschrijven we in detail hoe de opstart van het systeem plaats moet vinden (1) om te leren hoe het waterbergingssysteem in de praktijk werkt, (2) om te zien hoe de ondergrond en het grondwater (verzilting!) hierop reageren en (3) om te voorkomen dat er nu onomkeerbare nadelige effecten gaan optreden. Daartoe is een inwerkingstredingsprogramma met uitgebreide monitoring opgezet, waarin stapsgewijs wordt gewerkt en continu op basis van de gemeten effecten de volgende stappen worden gezet. Een nauwe samenwerking van alle betrokken partijen is daarbij cruciaal, alsmede een goede uitwisseling van de ervaringen in het veld en bij de uitwerking van de metingen. Regie is in handen van Teun van Dooren van KWR.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?