BTO rapport - BTO 2020.018

Verkenning zuiveringseffect van bekkens

Rapporten

Een waterbekken (ook wel waterreservoir of waterberging) is een plek waar water (tijdelijk) wordt opgeslagen.
Bekkens vervullen meerdere functies in de zuivering van oppervlaktewater naar drinkwater. Zo kan een bekken enerzijds voor een waterkwaliteitsverbetering zorgen door (i) natuurlijke zuivering door bijvoorbeeld sedimentatie van deeltjes, verdamping van vluchtige stoffen, fotolyse en biologische afbraak van stoffen, (ii) chemische waterbehandeling (zoals ontharding) en (iii) ook door het afvlakken van pieken (stofconcentratie, temperatuur). Anderzijds kunnen bekkens ook een voorraadfunctie hebben. Dit betekent dat het waterbedrijf selectief oppervlaktewater kan innemen, bijvoorbeeld als de waterkwaliteit van de bron als gevolg van een calamiteit verslechterd is, of als door een hoge afvoer het water te veel slibdeeltjes bevat. De drinkwaterzuivering kan zolang de voorraad strekt drinkwater blijven leveren, zonder nieuw water in te nemen. Afhankelijk van het doel waarvoor ze ontworpen zijn, zal er meer of minder focus liggen op één of meerdere functies.
Doordat er veel (verschillende) processen in bekkens plaatsvinden, zijn ze van invloed op de waterkwaliteit van het water dat de zuivering in gaat. Ontwikkelingen binnen en buiten de drinkwatersector kunnen een effect hebben op de waterkwaliteit in de bron en in het bekken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld hergebruik van reststromen uit de drinkwaterzuivering die mogelijk in de toekomst niet meer worden geloosd op het bekken, het plaatsen van zonnepanelen, warmte-koude-opslag in de nabijheid van een bekken, landbouw en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, klimaatverandering en/of geavanceerde zuivering van effluentstromen van rioolwaterzuiveringen en industrie, wat kan resulteren in lagere concentraties van bijv. organische microverontreinigingen in de bron.
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de werking van de bekkens van PWN en de interne en externe parameters die van invloed zijn op de waterkwaliteit, zodat er effectief ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen in de bekkens om de waterkwaliteit hoog te houden

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?