Vakblad artikel

Zandinstuiving verzacht effecten stikstof in duingraslanden

Artikelen

“De komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel maatregelen genomen om de negatieve effecten van teveel stikstof op de natuur te verzachten. In duingraslanden is het effect onderzocht van instuiving van zand. Hieruit blijkt dat instuiving werkt voor herstel van de vegetatie. Er is echter geen positief effect op de stikstofhuishouding in deze gebieden.
In 2018 en 2019 is in opdracht van waterbedrijven onderzoek gedaan naar de effecten van verstuiving in duingraslanden als maatregel om negatieve effecten van een hoge stikstofdepositie te verzachten. Kleinschalige verstuiving van kalkrijk zand kan worden bevorderd door het activeren van stuifkuilen met lokaal plaggen of afgraven. Zulke ingrepen worden de komende tijd in veel duingebieden door natuurbeheerders uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn bestaande plekken met instuiving bij actieve stuifkuilen vergeleken met plekken die decennialang geen instuiving hebben gehad. Er is gekeken naar effecten op de afbraaksnelheid van organische stof, stikstofhuishouding (voorraden, het vrijkomen van stikstof bij afbraak van organische stof, uitspoeling), productiviteit en soortensamenstelling van de vegetatie. Omdat bij een aanhoudend hoge toevoer van stikstof het hersteleffect van een maatregel kan worden beperkt, is ook een vergelijking gemaakt tussen gebieden met een hoge en met een lage stikstofdepositie.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Geelen, L. – Zandinstuiving verzacht effecten stikstof in duingraslanden – Nature Today (2020)1 december)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?