BTO rapport - BTO 2020.062

Stip op de horizon Circulair Water 2050. Water in de Circulaire Economie (WiCE) - Efficiënt met grondstoffen - Circulair Water 2050

Rapporten

De circulaire economie valt niet meer weg te denken uit het huidige wereldbeeld, en de watersector staat voor grote uitdagingen om hierin te kunnen versnellen. Daarom namen waterbedrijven in Nederland en België het initiatief een meerjarig onderzoeksprogramma op te zetten, gericht op Water in de Circulaire Economie: WiCE. Het programma valt onder het collectieve onderzoek voor de watersector en richt zich op vraagstukken rond de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening. Dat gebeurt op elk denkbaar niveau: van lokaal tot internationaal.
Onderzoeksvragen binnen WiCE zijn nieuw, veelomvattend en complex. De circulaire economie vraagt om een ketenbrede benadering voor het sluiten van grondstofkringlopen en verantwoord hergebruik van water. Ook ontwikkelen we binnen het WiCE-programma watergerelateerde technologieën die de energietransitie vooruithelpen. WiCE-onderzoek is gericht op het sluiten van waterkringlopen en het terugwinnen van grondstoffen en energie uit water. Waterbedrijven en partijen in en om de waterketen voeren gezamenlijk onderzoek uit om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen 2020, Nederland Circulair in 2050 en de energietransitie. WiCE biedt een platform voor themagericht onderzoek binnen de watersector, gericht op de circulaire economie. Samen met partners uit de hele watercyclus richten we ons op het terugwinnen van grondstoffen en energie uit waterstromen, het gebruik van water voor de productie van duurzame energie, duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen, de waterkwaliteit in de hele waterketen, klimaatadaptatie en governance-aspecten van de circulaire economie. Het huidige rapport spitst zich toe op het thema ‘Efficiënt met grondstoffen’, gericht op grondstoffenefficiëntie, inclusief grondstoffenwinning en -hergebruik, van belang voor de hele watersector.
Binnen het thema ‘Efficiënt met grondstoffen’ valt het project ‘Circulair Water 2050’, waar dit rapport onderdeel van uitmaakt. Het project is bedoeld om voor de watersector duidelijk te maken wat het betekent om in 2050 volledig circulair te willen zijn. Gaat het dan vooral om een hogere grondstoffenefficiëntie, of spelen andere zaken een belangrijkere rol? Hierop geven we hier concreet antwoord.
Het project heeft drie doelen: 1. Inzichtelijk maken van alle in- en uitgaande stofstromen in de waterketen (waterbedrijven, waterschappen en mogelijk ook gemeenten) in de huidige situatie. 2. Onderzoeken, omschrijven, bespreken, afbakenen en vastleggen wat in de waterketen wordt verstaan onder volledig circulair in 2050 (‘Stip op de horizon’). 3. Bepalen welke mogelijke maatregelen en acties nodig zijn (vormgegeven als routekaart) om de huidige waterketen om te vormen tot een volledig circulaire waterketen in 2050.
De rapportage biedt een goed beeld van wat in de waterketen wordt verstaan onder ‘volledig circulair in 2050’, samengevat in een visuele Stip op de horizon.

Stip op de horizon Circulair Water 2050 is gefinancierd vanuit STOWA (waterbeheerders) en WiCE (drinkwatersector), met in het project in kind bijdragen door de samenwerkingspartners AquaMinerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?