BTO rapport - BTO 2020.210(s)

Effecten mestbewerking en -verwerking op bronnen voor drinkwater, (oplossing voor) probleem?

Rapporten

De overheid zet sterk in op kringloopsluiting in de landbouw. In het kader hiervan, en vanwege de toenemende vraag naar groene energiebronnen, wordt mestverwerking c.q. – bewerking (o.a. co-vergisting) sterk gestimuleerd en gesubsidieerd. In deze branche blijkt echter grootschalige fraude voor te komen, en wordt regelmatig verboden afval in de vergisters bijgemengd. Hierdoor kan er een breed scala schadelijke verontreinigingen voorkomen in de meststoffen uit het digestaat. Omdat de meststoffen weer op het land worden gebracht zal dit uiteindelijk ook leiden tot verontreiniging van het grondwater. Daarnaast wordt vrijkomende ammoniak met ondermeer luchtwassers als ammoniumsulfaat teruggewonnen en als meststof toegepast. Dit kan eveneens gevolgen hebben voor het grond- en drinkwater doordat de hardheid toeneemt (bij neutralisatie met kalk) en het water door de hogere sulfaatgehaltes corrosiever wordt.
Advies is om de ontwikkeling naar kringlooplandbouw en hier eventueel mee gepaard gaande mestverwerking en toepassing van producten kritisch te volgen. Zowel op het bijmengen van organische afvalstromen als op de toepassing van verzurende vloeibare meststoffen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?