Rapport i.s.m. derden

Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en oost-Nederland, het verhaal - analyse van droogte 2018 en 2019 en tussentijdse bevindingen Fase 2 (Uitgebreide samenvatting)

Rapporten

“In deze samenvatting staan de belangrijkste bevindingen van Fase 2 van het onderzoek naar de droogte op de zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland. Over Fase 1 van het onderzoek is gerapporteerd door Van den Eertwegh e.a. (2019).
Het onderzoek ‘Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland’ – hierna: ‘de droogtestudie’− is gestart naar aanleiding van het droge jaar 2018 en later uitgebreid naar 2019, toen bleek dat ook dat jaar bijzonder droog was. Aanvankelijk viel het onderzoek onder de ‘Beleidstafel Droogte’ en intussen is het ingebed in het Deltaprogramma Zoetwater. Het onderzoek heeft drie doelen: (1) de gevolgen van de droogte van 2018 en 2019 voor de hogere zandgronden van Nederland in beeld brengen, (2) aangeven welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst droogteschade aan landbouw, natuur en het watersysteem te beperken, en (3) methoden en aanbevelingen aandragen waarmee kan worden gemonitord en geduid hoe de droogte zich ontwikkelt en voortplant in het watersysteem.
Dit droogte-onderzoek wordt uitgevoerd voor een projectgebied dat ongeveer de helft van Nederland beslaat en de hogere zandgronden omvat. Delen van het onderzoek worden ondersteund met berekeningen op nationale schaal. Het is logisch dat waterbeheerders behoefte hebben aan bruikbare informatie over de hydrologische toestand van hun specifieke beheergebied en aan concrete adviezen over maatregelen om negatieve droogte-effecten te beperken. Aan die behoefte kan deze studie deels voldoen. Bij concrete maatregelen immers, heeft lokale kennis, al dan niet gevat in een hydrologisch model dat op het betreffende gebied is toegesneden, meerwaarde boven deze droogtestudie. Daar staat tegenover dat deze droogtestudie regionale verschillen beter
in beeld brengt, onder meer door uniforme duiding van droogte in verschillende compartimenten van het watersysteem. Bovendien worden in de droogtestudie methoden gebruikt, die in detailstudies niet of nauwelijks bekend zijn. De kennis en instrumenten die in dit onderzoek zijn ontwikkeld kunnen in beleidsafwegingen in regio’s worden gebruikt. Het wegen van maatregelen voor regio’s is geen onderdeel geweest van dit onderzoek.

(Citaat: van den Eertwegh, G., Bartholomeus, R.P., de Louw, P., Witte, J.P.M., et al. – Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland, het verhaal – analyse van droogte 2018 en 2019 en tussentijdse bevindingen Fase 2, (2020) Uitgebreide samenvatting)
Hiernaast zijn ook een management-samenvatting en rapportage beschikbaar

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?