Rapport i.s.m. derden

Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en oost-Nederland, het verhaal - analyse van droogte 2018 en 2019 en tussentijdse bevindingen Fase 2 (Management-samenvatting)

Rapporten

“In de jaren 2018, 2019 en 2020 is er sprake geweest van droogte op de hoge zandgronden van Nederland. Sinds begin 2019 werken de bij droogte betrokken overheden en maatschappelijke organisaties samen met kennisinstituten en adviesbureaus aan een droogte-onderzoek, waar deze rapportage deel van uitmaakt. Het onderzoek betreft een analyse van de mate van de droogte, de effecten van menselijke ingrepen en de gevolgen voor natuur en landbouw met een doorkijk naar de effectiviteit van mogelijk uit te voeren maatregelen. Om de effecten van droogte op landbouw, natuur en het watersysteem te reduceren zijn structurele maatregelen nodig tot in de haarvaten van het watersysteem.
Droogte komt voort uit een droge periode die afwijkt van een normale situatie en die zolang duurt en/of zo intens is, dat het normale hydrologische evenwicht verstoord raakt. Een slechte landbouw-oogst en verlies van natuurwaarden kunnen het gevolg zijn. Droogte is te onderscheiden in het weer (meteorologisch), in de bodem (bodemvocht en grondwater) en in beeksystemen (afvoer). Droogte gaat gepaard met minder bodemvocht in de wortelzone van
vegetatie en met lagere grondwaterstanden, waardoor een hogere watervraag ontstaat die hogere wateronttrekkingen dan normaal tot gevolg heeft, die op hun beurt de effecten van de droogte versterken. Verdroging is het structurele tekort in grondwaterstand en/of kwelhoeveelheden voor grondwaterafhankelijke natuur door menselijk handelen. Vooral tijdens droogte zijn de gevolgen van verdroging zichtbaar.”

(Citaat: van den Eertwegh, G., Bartholomeus, R.P., de Louw, P., Witte, J.P.M., et al. – Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland, het verhaal – analyse van droogte 2018 en 2019 en tussentijdse bevindingen Fase 2, (2020) Management-samenvatting)
Hiernaast is ook een uitgebreide samenvatting en rapportage beschikbaar.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?