BTO rapport - BTO 2020.005

Besluitvormingsprocessen voor integraal assetmanagement

Rapporten

Bij het inrichten van assetmanagement staat besluitvorming over assets centraal. De ISO 55000 norm (Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie) stelt dat een van de belangrijkste voordelen van assetmanagement is dat het de organisatie in staat stelt te komen tot betere besluitvorming en tot het doeltreffend realiseren van evenwicht tussen kosten, risico’s, kansen en prestaties. Voor een goede inrichting van assetmanagement is het van belang de belangrijkste beslissingen te kennen en na te gaan hoe deze zo effectief mogelijk genomen kunnen worden. Integraliteit is hierbij een sleutelbegrip: strategische keuzes op verschillende onderdelen van assetmanagement (winning, zuivering en distributie) moeten niet alleen in samenhang worden bezien binnen het (drink)waterbedrijf, zij moeten ook worden afgestemd op de verwachtingen van en ontwikkelingen bij andere partijen, buiten de directe invloedssfeer van het drinkwaterbedrijf. Hierbij speelt mee dat drinkwaterbedrijven steeds vaker verantwoording moeten en willen afleggen naar verschillende partijen in de omgeving (i.e., stakeholders). Het is dan noodzakelijk het integrale (interne) afwegingskader op orde te hebben en de achtergronden te kennen en de ‘taal te spreken‘ van andere partijen zodat besluiten uitgelegd kunnen worden. Het onderzoeksproject “Besluitvormingsprocessen Integraal Assetmanagement” richt zich op integrale besluitvorming in het beheer van drinkwater assets. In het zesjarenplan is aangegeven dat de missie van dit thema is om kaders en wetenschappelijke oplossingen te ontwikkelen die de (drink)waterbedrijven helpen de integrale besluitvorming over assets te verbeteren. Hierbij staan het relateren van besluitvorming aan strategie, het verbinden van disciplines (i.e. winning, zuivering en distributie) en transities in assetmanagement centraal, zodat goed kan worden omgegaan met verwachte trends en onzekerheden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?