BTO rapport - BTO 2020.006

Doorkijk assetmanagement naar 2030 en 2050

Rapporten

Er is behoefte aan een integraal afwegingskader voor effectief assetmanagement en voor alternatieve inrichtingen van de watervoorziening. Hieronder wordt verstaan het maken van afwegingen tussen investeringen en exploitatiekosten voor verschillende assetgroepen (winning, zuivering en distributie), gebaseerd op een maximale bijdrage aan waardevermeerdering en risicoreductie passend binnen de wettelijke kaders. Vanwege de lange levensduur van de assets, is het van belang dat waterbedrijven in hun besluitvorming rekening houden met toekomstige en vaak onzekere ontwikkelingen. Dat maakt de besluitvorming extra complex.
KWR doet al 10 jaar structureel onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen en de impact daarvan op de watersector. Dit onderzoek is vastgelegd in trendbeschrijvingen, impactstudies en toekomstscenario’s. In dit project analyseren we trendbeschrijvingen die eerder zijn gemaakt in het BTO-trendonderzoek en geven we duiding aan de impact hiervan op (integrale) besluitvorming over assets met als perspectief 2030 en 2050. In dit onderzoek zijn medewerkers van drinkwaterbedrijven actief betrokken om tot gedragen resultaten te komen. Daarbij is rekening gehouden met de drie niveaus van assetmanagement: strategisch, tactisch en operationeel.
Het doel van dit onderzoek is ten eerste om de impact van deze drie trends op toekomstig assetmanagement te onderzoeken en ten tweede om te verkennen of de gekozen aanpak geschikt is voor bredere toepassing in het assetmanagement.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?