Rapport i.s.m. derden - WPR-821

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten: WP1. Waterstromen afwijkend van drainwater

Rapporten

“De Nederlandse glastuinbouw werkt hard aan het terugdringen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. In het voorliggende rapport worden resultaten getoondvan analyses van vrijkomend water tijdens de teeltwisseling van substraatteelten, waterstromen die buitende zuiveringsplicht en emissienormen stikstof vallen. Het gaat hierbij onder andere om het reinigingswatervan de binnenzijde van het kasdek, irrigatieleidingen en teeltgoten/teelttafels. De metingen tonen aan dat de waterstromen bij lozing op het oppervlaktewater kunnen zorgen voor overschrijdingen van de normen voor oppervlaktewater. Daarom zijn best practices beschreven voor het voorkomen van emissie van deze waterstromen. De eerste stap om het water te kunnen hergebruiken is het zodanig aanpassen van het teeltsysteem of de reinigingsstrategie dat het vrijkomende water kan worden opgevangen. De tweede stap is kritisch kijken naar de gebruikte reinigings- of ontsmettingsproducten, omdat sommige producten schadekunnen geven aan het nieuwe gewas. Indien hergebruik toch niet wenselijk is, is het advies de waterstromen tezuiveren voor lozing met een BZG-goedgekeurde installatie, zodat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen voor het grootste deel voorkomen wordt.
Dutch greenhouse horticulture is putting much effort into implementing measures to reduce emission of nutrients and plant protection products to surface water. This report shows results of analyses of cleaning waterproduced during crop interchange of substrate grown crops, water flows currently not included in legislationon nitrogen emission and obligated purification of discharge water. Water for cleaning the inside of windows,irrigation pipelines and cultivation gutters/tables is evaluated. Measurements show that discharge of these waterflows to surface water can cause exceedance of surface water quality standards. Therefore, best practices aredescribed to prevent emission of nutrients and plant protection products with these water flows. First step is to adapt the cultivation system or cleaning strategy in such a way that collection of the water is possible. This creates an option for reuse or treatment of the water. Second step is close consideration of the use of cleaningor disinfection agents, as some of these products can cause damage to the new crop. If reuse is undesirable,it is advisable to purify the water before discharge for the removal of plant protection agents, by using a BZG approved installation, as this significantly decreases the emission of plant protection products.”

(Citaat: van Ruijven, J., Koeman-Stein, N.E. – Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten: WP1. Waterstromen afwijkend van drainwater – (Wageningen Plant Research rapport; No. WPR-821). Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw. https://doi.org/10.18174/477551 (2019))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?