BTO rapport - BTO 2020.024

Effectiveness of measures to mitigate high nitrogen deposition in dry habitats

Rapporten

This study has been carried by KWR Water Cycle Research in cooperation with the Centre for Ecology and Hydrology (CEH, Environment Centre Wales) and the Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED, University of Amsterdam). It was conducted in the joint research program of the Dutch drinking water companies, who manage large areas protected by the Habitat Directive. Currently they are adopting nature management to the strong adverse effects of a high atmospheric nitrogen deposition. Therefore an important question is to what extend measures for mitigating the adverse effects of nitrogen deposition are beneficial for ecological restoration. This publication reports the results of a descriptive field study on mitigating measures in sand dunes and in inland heathland areas. In order to gain more inside in the effects of a high nitrogen load this study was conducted in the Netherlands (high nitrogen load) and in UK ((relatively) low nitrogen load). With this study we intent to contribute to a better understanding of ecological effects of nitrogen deposition and to support policy on nature conservation and environmental pollution.

Laagproductieve habitattypen binnenlandse zandgronden (H4030) en kustduinen (H2130) hebben al decennia te lijden van hoge stikstof (N)-depositie. Accumulatie van N in de bodem, N-uitspoeling naar het grondwater en verlies van kenmerkende plantensoorten zijn enkele effecten van deze hoge N- depositie. Om deze laagproductieve habitattypen te behouden en te herstellen worden N-mitigerende maatregelen toegepast. In dit BTO-onderzoek is van twee veel toegepaste N-mitigerende maatregelen de effectiviteit onderzocht: instuiving van kalkrijk zand op droge duingraslanden, en plaggen van droge heiden. Eerstgenoemde maatregel heeft geen gunstig effect op de N-beschikbaarheid, maar wel op de vegetatie. Bij plaggen van droge heiden wordt de netto N-mineralisatie sterk verlaagd en vrijwel alle aangevoerde N uit de lucht geaccumuleerd door micro-organismen, zodat op termijn bij opbouw van strooisel weer meer N-mineralisatie kan gaan optreden. Plaggen geeft geen herstel van droge heidevegetatie, maar leidde in het Nederlandse onderzoeksgebied tot ongewenste dominantie van de invasieve en N-minnende mossoort Grijs kronkelsteeltje.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?