KWR rapport - KWR 2020.028

Toestand watervegetatie in infiltratieplassen in Solleveld

Rapporten

De infiltratieplassen van Dunea in duingebied Solleveld zijn van belang voor aquatische natuurwaarden en hebben een ecologische doelstelling voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Een tussenevaluatie gaf aan dat de watervegetatie slecht tot matig is ontwikkeld. Een mogelijke oorzaak is dat een hoge fosfaatbelasting als gevolg van ruime aanvoer van voorgezuiverd rivierwater de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie van waterplanten belemmert. Doel van dit onderzoek is: beoordelen van de toestand van de watervegetatie in 2018; vaststellen van de mate van fosfaatbelasting en inschatten van mogelijke effecten hiervan op ontwikkeling van watervegetatie; beoordelen welke andere factoren een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de watervegetatie;
inventariseren van mogelijke maatregelen in het infiltratiesysteem van Solleveld om de kwaliteit van de watervegetatie te verbeteren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?