BTO rapport - BTO 2020.017

Analyse co-creatietraject Brainport Smart District Helmond

Rapporten

Het directe en indirecte grondstof- en energieverbruik in steden is zeer groot, o.a. omdat de meeste mensen in een stedelijke omgeving wonen (Koop en van Leeuwen, 2017). De circulaire economie, een volhoudbaar toekomstperspectief voor onze economie, krijgt mede om deze redenen steeds meer aandacht in de maatschappij. Klimaatverandering, het aangekondigde Klimaatakkoord en het groeiend besef dat beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt moeten worden, maken verduurzaming van de bebouwde omgeving noodzakelijk. Het kabinet heeft € 80 miljoen beschikbaar gesteld voor circulaire initiatieven in 2019 en 2020 waar het bedrijfsleven en decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) gebruik van kunnen maken (Rijksoverheid, 2019). Circulaire initiatieven, zoals het circulair inrichten van (toekomstige) wijken, krijgen vaker prioriteit in bestemmingsplannen van gemeenten (Moen, 2019). Hiervoor zullen co-creatietrajecten, waarin verschillende stakeholders vertegenwoordigd worden, een belangrijke rol spelen om succesvol en versneld de beste oplossingen te ontwikkelen voor de transitie naar een circulaire economie. Door het toepassen van co-creatie worden er meer creatieve en vernieuwende oplossingen gevonden om complexe vraagstukken en veranderingen te realiseren (Bason, 2017). In het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) “waarde in de keten” worden governance-systemen geanalyseerd voor de circulaire waterketen in verschillende proeftuinen / living labs in Nederland. Tussen deze proeftuinen worden nieuwe en onderlinge resultaten met elkaar vergeleken en worden strategische handelingsperspectieven vertaald voor drinkwaterbedrijven ten aanzien van de circulaire economie.
Eén zo’n proeftuin is het Brainport Smart District (BSD) in Helmond waar nieuwe inzichten en slimme technologieën worden geïntegreerd voor een duurzame, sociale en aantrekkelijke circulaire wijk. De wijk BSD wordt in de periode 2018-2028 gerealiseerd en is een living lab voor het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen in zeven programmalijnen: circulaire wijk, participatie, sociale- en veilig wijk, gezondheid, data, mobiliteit en energie. Binnen de programmalijn circulaire wijk hebben zes waterketenpartners: Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel, Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Helmond en KWR, samen met vertegenwoordigers van BSD en toekomstige bewoners, de haalbaarheid verkend van een duurzaam toekomstbestendig circulair watersysteem.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?