BTO rapport - BTO 2018.039

Omgevingsbeleid in ontwikkeling: water volgt, water stuurt, water integreert BTO Trendalert

Rapporten

Naar verwachting treedt in 2020 de nieuwe Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet vindt integratie plaats van sectorale wetgeving op het gebied van natuur, milieu, water, infrastructuur en de ruimtelijke ordening om ruimte te bieden aan een integrale benadering op omgevingsvraagstukken waarin voldoen
ruimte is voor regionale afstemming en lokaal maatwerk (zie verbeelding in Figuur 1).
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwt voor een technocratisering van het omgevingsbeleid als gevolg van de wet. In de voorbereidingen op de implementatie gaat volgens het PBL de aandacht bovenal uit naar fysieke opgaven in de leefomgeving, gerelateerd aan het klimaat, duurzame energie, infrastructuur en de landbouw. Dit gaat ten koste van het oppakken van sociale opgaven, zoals de groeiende ongelijkheid tussen sociale groepen en regio’s in Nederland. Terwijl juist de Omgevingswet een goed kader zou kunnen bieden beide opgaven integraal aan te pakken. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor organisaties in de watersector?
In deze trendalert worden recente ontwikkelingen in het omgevingsbeleid beschreven, de stelling van het PBL toegelicht en de relevantie hiervan voor de watersector besproken. Geconcludeerd wordt dat het nieuwe omgevingsbeleid kansen biedt om de rol van water als verbindende factor in het ruimtelijke beleid
te versterken. Hiervoor is het wel nodig om proactief nog openstaande vraagstukken rondom regionalisering aan te pakken, op zowel het technische als het sociale vlak.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?