KWR rapport - PCD 1-4 2020 (januari 2020)

Hygiënecode Drinkwater. Opslag, transport en distributie

Rapporten

De voorliggende uitgave van de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ (in dit document verder aan te duiden als ‘Hygiënecode’) beschrijft de door de drinkwaterbedrijven en -laboratoria in Nederland onderschreven richtlijnen voor de beheersing van de hygiënische veiligheid van drinkwater tijdens opslag, transport en distributie.
Status: Artikel 21 ‘aanleg en herstel transport- en distributienet’ van het Drinkwaterbesluit [28] stelt dat leidingen worden aangelegd overeenkomstig de normen NEN 3650 [17], NEN 3651 [16], NEN 7171-1 [1] en NPR 7171-2 [2] (lid 1), en dat bij aanleg en herstel verontreiniging van het drinkwater wordt voorkomen door te werken overeenkomstig de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ (lid 2)2. Daardoor moeten dergelijke privaatrechtelijke documenten en dus ook deze Hygiënecode als ‘verbindend’ worden beschouwd. Omdat de Hygiënecode daarmee onderdeel is van de wet- en regelgeving op het gebied van drinkwater is de relatieve vrijblijvendheid van de geadviseerde werkwijze verminderd. Desalniettemin is er geprobeerd voldoende ruimte te laten voor een bedrijfseigen invulling.
Editie: Deze Hygiënecode betreft de vierde editie. De drie eerste edities verschenen in respectievelijk 2002 [24], 2010 [7] en 2016 [75]. De derde editie van de Hygiënecode is als uitgangspunt genomen voor de totstandkoming van deze vierde editie. Ten opzichte van de vorige editie van de Hygiënecode is deze editie uitsluitend uitgebreid met de zogeheten watermeeneemmethode. Er heeft dus geen actualisatie van de tekst volgens en/of uitbreiding ten opzichte van de tekst volgens de derde editie plaatsgevonden. Actualisatie van die tekst en uitbreiding met ‘sneller meten’ en de ‘RT-PCR-methode’ voor E. coli staan voor 2020 op de rol. De watermeeneemmethode is in 2018 door een zestal drinkwaterbedrijven (Brabant Water, WML, Dunea, Oasen, Evides Waterbedrijf en Vitens) ontwikkeld binnen de werkgroep ‘Landelijke Projectgroep Vervangingsmethoden’. De bijbehorende wijze van werken en de consequenties op het gebied van de waterkwaliteitsbeoordeling zijn in dit document verdisconteerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?