BTO rapport - BTO 2019.049

AMVD model duininfiltratie en freatische winningen, update 2019

Rapporten

Distributie van drinkwater zonder chloor is het visitekaartje van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en is mogelijk door de uitzonderlijk hoge kwaliteit van het geproduceerde drinkwater. Microbiologische veilig drinkwater is daarbij een voorwaarde voor een goede volksgezondheid. Zelfs bij concentraties ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen) onder de meetgrens kan het risico voor de volksgezondheid onacceptabel zijn. Drinkwaterbedrijven passen daarom meerdere barrières toe bij de zuivering van oppervlaktewater. Een afgewogen keuze van barrières is nodig om onnodige kosten en milieubelasting te voorkomen. Sinds 2001 zijn drinkwaterbedrijven verplicht om middels een AMVD (analyse microbiologische veiligheid drinkwater) aan te tonen dat het drinkwater voldoet aan de wettelijke grenswaarde voor het infectierisico van 1 infectie per 10.000 personen per jaar.
De huidige Inspectierichtlijn AMVD wordt momenteel herzien en omgevormd tot de Leidraad AMVD. De ervaringen van de drinkwaterbedrijven en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het vlak van quantitative microbial risk assessment (QMRA) worden daarin verwerkt. In dit project wordt bijgedragen aan dit proces en wordt de benodigde kennis voor het uitvoeren van de AMVD ontsloten of ontwikkeld. Door het verkennen, ontwikkelen en toepassen van nieuwe inzichten wordt steeds de meest actuele kennis ingezet voor de borging van microbiologisch veilig drinkwater. Dit rapport gaat specifiek over de AMVD van kwetsbare freatische grondwaterwinningen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?