KWR rapport - KWR 2019.111

Urban Waterbuffer Spangen: Resultaten. Deelrapport TKI project Urban Waterbuffer

Rapporten

Pilot TKI Urban Waterbuffer Spangen. In 2018 is een Urban Waterbuffer (UWB) gerealiseerd nabij het stadion van Sparta Rotterdam (Het Kasteel). Hemelwater, dat op het stadion en het verharde oppervlak in de omgeving valt, wordt centraal opgevangen onder maaiveld. Na zuivering wordt dit geleidelijk verpompt naar en geborgen in het eerste watervoerend pakket (zandlaag op 16-27 m diepte: aquifer) middels een grondwaterput. Het opgeslagen regenwater kan vervolgens worden teruggewonnen met dezelfde put en nuttig worden toegepast voor het beregenen van het kunstgrasveld van Sparta en voor lokale irrigatie en verkoeling op het plein naast het stadion (Figuur 1-1). De ontwikkeling en monitoring van ondergrondse waterberging (OWB) op deze wijze in het stedelijke domein is ondersteund vanuit het TKI- onderzoeksproject Urban Waterbuffer (UWB: zie www.urbanwaterbuffer.nl).
Locatiekeuze en uitgangspunten. Met deze dynamische ondergrondse waterberging kan worden voldaan aan de specifieke opgave voor het gebied Spangen om:
1. wateroverlast te beperken (relevant voor Rotterdam en Delfland)
a. Het water kan in de wijk maar moeilijk weg, wat wordt veroorzaakt door de lage ligging en het grote aandeel verhard oppervlak
b. Berging in de wijk is nodig, zodat niet al het water snel afgevoerd hoeft te worden via riool en oppervlaktewater. Bij voorkeur wordt er ook extra afvoer gerealiseerd. i. Gewenst is een voorziening die 50 mm neerslag instantaan kan vasthouden en binnen 48 uur kan afvoeren.
2. regenwater vast te houden om beschikbaarheid van zoetwater te vergroten (relevant voor Evides, Sparta en Rotterdam(-circulair))
a. Op de locatie gebruikt Sparta drinkwater om het veld in het stadion te besproeien. In de toekomst kan Sparta mogelijk ook voor andere doeleinden het regenwater gebruiken (zoals doorspoelen toiletten)
3. De ruimtelijke kwaliteit te verbeteren (relevant voor Rotterdam, Natuurlijk Spangen, buurthuis Westervolkshuis)
a. Vergroening door inpassen wetland (Bluebloqs) b. Waterzuil als esthetisch element
Doel van dit rapport. De Urban Waterbuffer in Spangen is uitvoerig gemonitord in 2018 en 2019. Deze rapportage dient als verzameling van alle resultaten die zijn verkregen. Ook is modellering van het systeem uitgevoerd. Voordat deze resultaten worden beschreven, is eerst de opzet van het systeem toegelicht ter introductie (hoofdstuk 2). Ook is de lokale geohydrologie gekarakteriseerd (hoofdstuk 3). De opzet van de monitoring en modellering is beschreven in
hoofdstuk 4, waarna de resultaten van de monitoring en de modellering worden toegelicht in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?