KWR rapport - KWR 2019.110

Urban Waterbuffer: Impact Waterkwaliteit. Deelrapport TKI project Urban Waterbuffer

Rapporten

Bij het Urban Waterbufferconcept (UWB) wordt afstromend hemelwater verzameld, behandeld, opgeslagen in de bodem, en kan het bij watervraag weer onttrokken worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verticale put voor infiltratie in een diepere, verzadigde zandlaag en een verticale onttrekkingsput voor latere terugwinning. De waterkwaliteit is van groot belang bij verschillende onderdelen in dit proces:
1. Bij infiltratie (operationeel): hierbij is verstopping door deeltjes en biologische groei een groot risico. Voor duurzame infiltratie is continue verwijdering van zelfs de zeer fijne delen (met een grootte van slechts enkele µm) vereist. Dit kan middels zeer fijne filtratie. Verstopping van de infiltratieput door biologische groei is daarmee nog niet uitgesloten. Verlaging van de groeipotentie van het infiltratiewater via bijvoorbeeld een langzame zandfiltratie is daarom gewenst.
2. De milieu-hygiënische kwaliteit: deze is van afstromend hemelwater doorgaans onvoldoende voor infiltratie direct in het diepe grondwater, zoals bij de UWB. Wenselijk is dat het water voldoet aan lokale achtergrondwaarden of nationale streefwaarden, al kan bij het UWB-concept juridisch ook vastgehouden worden aan de normen uit het Infiltratiebesluit bodembescherming. Inzet van langzame zandfiltratie -*(zoals Bluebloqs) of passeren van de onverzadigde zone (bijv. via een wadi) met eventueel geoptimaliseerde zuiverende eigenschappen wordt daarom aanbevolen, tenzij er met zekerheid kan worden gesteld dat het afstromende hemelwater van goede kwaliteit is.
3. Bij hergebruik na terugwinning: chemische parameters zijn relevant, zoals de zoutconcentratie wanneer het terugwinwater gebruikt wordt voor irrigatie en de ijzerconcentratie en hardheid wanneer chemische neerslagen niet gewenst zijn. Extra kritisch is echter de microbiologische waterkwaliteit: afstromend hemelwater is bewezen vervuild met pathogenen en kan daarom niet direct worden ingezet voor vele stedelijke doeleinden. Bij voldoende verblijftijd in de ondergrond kan het risico op besmettingen bij hergebruik echter sterk worden verlaagd. Bij een te verwachten blootstelling met het teruggewonnen water dient deze verblijftijd te worden gegarandeerd. Dit is goed mogelijk met keuzes in het ontwerp van de UWB.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?