Rapport i.s.m. derden - STOWA 2019-31

Pilottoepassingen van waterwijzer landbouw in laag Nederland

Rapporten

“Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van de effecten op landbouwproductie door veranderingen in hydrologische omstandigheden. Deze veranderingen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)water- winningen, maar ook door het klimaat. Waterwijzer Landbouw kan gebruikt worden voor het vaststellen van landbouwopbrengstderving (schade), maar ook voor het optimaliseren van de waterhuishouding op zowel lokale, regionale als nationale schaal onder verande- rende (klimaat)omstandigheden. Hiermee kan de Waterwijzer Landbouw bijdragen aan een klimaatrobuuste(re) inrichting van gebieden. Ondanks dat het Waterwijzer Landbouw instru- mentarium bestaat uit het beschrijven van complexe processen in het bodem-water-plant- atmosfeer systeem (gemodelleerd met SWAP-WOFOST), is het toch eenvoudig toepasbaar via metarelaties in de zogenaamde WWL-tool.
Het doel is dat Waterwijzer Landbouw voor de waterbeheerders van Nederland hét instrumen- tarium is voor vraagstukken rond hydrologische condities en gewasopbrengsten. Gedurende de ontwikkeling van Waterwijzer Landbouw is het instrumentarium toegepast en getoetst in Hoog Nederland. In Laag Nederland zijn de omstandigheden en de vragen anders dan in Hoog Nederland. Het netwerk van waterlopen in Laag Nederland is dichter dan in Hoog Nederland. Het waterbeheer is meer gericht op het beheren van oppervlaktewaterpeilen dan grondwa- terpeilen en er komen veel meer klei- en veengronden voor. Daarom is het van belang om hier ook pilots te doen die inzicht geven in de voorspellende kracht en de bruikbaarheid van Waterwijzer Landbouw in Laag Nederland.”

(Citaat: Mulder, M., van Huijgevoort, M.H.J., Bartholomeus, R.P., et al. – Pilottoepassingen van waterwijzer landbouw in laag Nederland – STOWA 2019-31 – ISBN: 978.90.5773.866.1 (2019))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?