KWR rapport - KWR 2019.039

DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheer

Rapporten

In oppervlakte- en afvalwaterbeheer is het van belang om te weten wat de herkomst is van het water en de eventueel probleem veroorzakende stoffen of organismen daarin (Figuur 1). Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op (zwem)waterlocaties, nutriënt gerelateerde problemen of suboptimaal-presterende RWZI’s. In dit onderzoek is uitgediept in hoeverre geavanceerde DNA fingerprinting technieken bij kunnen dragen aan het ophelderen van dergelijke vraagstukken. Het toepassen van DNA fingerprinting technieken zoals Next Generation Sequencing (NGS) is in tal van werkgebieden aantoonbaar zinvol gebleken. NGS technieken kunnen worden ingezet om de microbiële samenstelling van bepaalde water(stromen) in kaart te brengen. Deze microbiële samenstelling kan dienen als fingerprint voor bepaalde typen water, zoals oppervlaktewater, RWZI effluent en rioolwater. Aan de hand van deze fingerprint kan de herkomst van water(stromen) mogelijk bepaald worden. De uitdagingen voor toepassing van deze techniek liggen vooral in het opzoeken van de grenzen van de techniek. Daarom is getracht een scala aan onderzoeksvragen op diverse watertypes te beantwoorden met NGS. Deze vragen komen van verschillende waterschappen en gemeenten, die allen nauw betrokken zijn geweest bij dit onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?