Hoofdstuk in boek - 978-90-6683-174-2

De zuiveringsopgave van de Rijn in relatie tot KRW-artikel 7.3

Artikelen

“De Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds de invoering in het jaar 2000 het meest omvattende instrument van het waterbeleid van de Europese Unie. De belangrijkste doelstelling van de KRW is de bescherming en verbetering van de zoetwaterlichamen met het oog op het bereiken van een goede toestand van de EU-wateren. De belangrijkste instrumenten voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn zijn de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) en de maatregelenprogramma’s die in cycli van zes jaar worden opgesteld.
De Europese Commissie voert momenteel een ftiness check uit voor de Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en haar dochterrichtlijnen de Grondwaterrichtlijn (2006/118/EG) en de Richtlijn prioritaire stoffen (2008/105/EG). Het doel van een ftiness check is om te beoordelen hoe effectief en effciiënt de wetgeving is in het bereiken van de gestelde beleidsdoelstellingen. In dat kader is dit een goed moment om terug te kijken om vast te stellen wat de invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft betekend voor de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen.
KRW-preambule 24 stelt “Een goede waterkwaliteit draagt bij tot het veiligstellen van de drink- watervoorziening van de bevolking.” KRW-artikel 7.1 schrijft voor dat lidstaten waterlichamen aanwijzen voor de productie van drinkwater. KRW-artikel 7.2 stelt dat waterkwaliteitsdoelen moeten worden gehaald in deze waterlichamen en dat het eindproduct voldoet aan de vereisten voor drinkwater zoals vastgelegd in de drinkwaterrichtlijn. KRW-artikel 7.3 is in verband met de ftiness check de meest interessante: “De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen.””

(Citaat: Pronk, T.E. – De zuiveringsopgave van de Rijn in relatie tot KRW-artikel 7.3 – In: Stroomberg GJ, Neefjes REM, Bannink AD, de Jonge JA, Zwamborn CC, Zeegers I, et al., editors. Jaarrapport 2018 De Rijn: RIWA-Rijn, Vereniging van Rivierwaterbedrijven 2019, hfdst 3, p.87-105 (2019))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?