KWR rapport - KWR 2019.086

TKI-project HerCauwer Hergebruik van Coagulant Uit Waterijzer

Rapporten

“Bij drinkwaterwinning wordt in Nederland bijna altijd ijzerhoudend slib gevormd als bijproduct. Bij grondwater ontstaat het tijdens de beluchting, doordat het aanwezige ijzer wordt geoxideerd en als ijzer(hydr)oxide neerslaat. Bij oppervlaktewater wordt vaak een flocculant/coagulant, zoals bijvoorbeeld ijzerchloride, toegevoegd, waardoor ook ijzer(hydr)oxide wordt gevormd. In beide gevallen bestaat het neerslag grotendeels uit ijzer(hydr)oxide, met daarnaast organisch materiaal, en nog enkele andere oxiden (bv. van calcium, silicium enz.). Flocculatiemiddelen dragen voor een belangrijk deel bij aan de milieu-impact van het waterzuiveringsproces. Door het ijzeroxide te hydrolyseren met behulp van een sterk zuur als zoutzuur of zwavelzuur ontstaan opnieuw ijzerzouten, die mogelijk ook weer opnieuw als flocculant kunnen worden toegepast. Op deze manier wordt het flocculatieproces circulair, en een recente LCA-studie (zie Bijlage III) heeft aangetoond dat dit tot een kleinere milieu-impact kan leiden dan het gebruik van commerciële, “verse” ijzerzouten. Het type zuur dat hierbij wordt gebruikt heeft een grote invloed hierop. Een kleinere impact wordt namelijk alleen verkregen als gebruik kan worden gemaakt van restzuren uit de industrie, niet als “verse” zuren nodig zijn.
De doelstelling van dit project was uit te zoeken of hergebruik van waterijzer als vlokmiddel in de waterzuivering mogelijk zou zijn. Daartoe is in dit project is eerst een bureaustudie uitgevoerd om mogelijke problemen en oplossingen voor hergebruik van waterijzer als flocculant in kaart te brengen. Vervolgens zijn laboratoriumexperimenten uitgevoerd om te kunnen vaststellen of de beoogde ideeën kunnen werken, zowel wat betreft de hydrolyse van het waterijzer, als wat betreft toepassing van geregenereerd flocculatiemiddel in waterzuivering. Daarna is op basis hiervan een inschatting gemaakt of hergebruik van flocculanten op deze manier technisch en economisch haalbaar is, en wat voor effect het heeft op de milieu-impact van de waterzuivering. Tevens is hierbij onderzocht bij welk type waterzuivering toepassing van gerecycleerd waterijzer als vlokmiddel praktisch haalbaar zou zijn vanwege wet- en regelgeving. Uiteindelijk is een testopstelling ontworpen, waarmee een pilotonderzoek bij een afvalwaterzuivering kan worden uitgevoerd.”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?