KWR rapport - KWR 2019.072

De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland

Rapporten

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt in haar laatste inspectierapport dat de drinkwaterkwaliteit op orde is, maar dat de ontwikkeling van de kwaliteit van de bronnen van drinkwater aanleiding tot zorgen geeft (ILT, 2018). Deze zorgen zijn echter lastig te duiden en te prioriteren doordat de meeste overzichtsrapportages op themaniveau zijn opgesteld, zodat de beschikbare informatie over de kwaliteit van de bronnen sterk gefragmenteerd is. Het ontbreken van een samenvattend overzicht van de beschikbare informatie over de kwaliteit van bronnen maakt het ook lastig om de urgentie en doelmatigheid van verschillende beleid- en beheersopties inzichtelijk te maken. Om de drinkwaterbelangen in het waterkwaliteitsbeheer en – beleid goed te kunnen behartigen heeft Vewin KWR verzocht om de informatie over de kwaliteit van bronnen van drinkwater bijeen te brengen.
Het doel van dit rapport is om de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater bijeen te brengen en in samenhang te presenteren. Hierbij wordt zowel ingegaan op de huidige knelpunten, als op de verwachte ontwikkelingen. Het rapport geeft daarmee een breed beeld van de feiten over de huidige staat van de bronnen van drinkwater voor wat betreft de waterkwaliteit. Deze samenvatting maakt het voor de drinkwatersector beter mogelijk om knelpunten te adresseren en prioriteren. Het kan tevens als basis dienen voor het opstellen van de agenda en inzet bij de behartiging van het drinkwaterbelang in het waterkwaliteitsbeleid voor de komende jaren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?