Rapport i.s.m. derden - OBN-20-DK

Beheersadvies activering eolische dynamiek duinen Zuid-Kennemerland als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen

Rapporten

“Het habitattype H2130 Grijze duinen is in de Nederlandse kustduinen sterk achteruitgegaan. Eutrofiëring door hoge atmosferische stikstofdepositie is een belangrijke oorzaak voor deze achteruitgang. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) worden komende jaren maatregelen in duingebieden genomen die de negatieve effecten van deze hoge stikstofdepositie moeten tegengaan. In de herstelstrategieën voor de habitatsubtypen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) en H2130B Grijze duinen (kalkarm) wordt het stimuleren van verstuivingsdynamiek aangemerkt als een ‘bewezen’ maatregel met een grote potentiële effectiviteit (Smits & Kooijman 2012a+b). Voor de Nederlandse kustduinen wordt inzet van verstuiving als een perspectiefvolle maatregel gezien voor herstel en uitbreiding van habitattype H2130 Grijze duinen. In de PAS-gebiedsanalysen wordt deze maatregel daarom opgevoerd voor de eerste PAS-periode (2015-2021). Deze gebiedsanalysen geven echter nog niet aan waar en hoe deze maatregelen voor verstuiving het beste kunnen worden uitgevoerd.
Door Natuurmonumenten is gevraagd om voor de duinen in Zuid-Kennemerland middels een gezamenlijk veldbezoek te inventariseren wat de huidige toestand van verstuivingen is, wat de staat is van het Habitattype 2130 Grijze duinen, en of het wenselijk is ingrepen uit te voeren om verstuivingsdynamiek te bevorderen en daarmee de ontwikkeling of instandhouding van Grijze duinen te verbeteren. Voorbereidend op het veldbezoek is door Natuurmonumenten aangegeven op welke locaties verstuivingen wenselijk zouden zijn.”

(Citaat: Arens, S.M., van Til, M., Aggenbach, C.J.S. – Beheersadvies activering eolische dynamiek duinen Zuid-Kennemerland als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen – OBN-20-DK (2019))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?