KWR rapport - KWR 2019.021

Aquathermie in Tilburg: warmte en koude uit drinkwater. Evaluatie TED-installatie bij Fontys Hogeschool

Rapporten

Binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO; themagroep Klimaatneutrale Waterketen) zijn gedurende de periode 2013 – 2017 diverse studies uitgevoerd waarin een inschatting is gemaakt van de beschikbare thermische energie uit drinkwater (TED). Deze theoretische studies hebben de potentie van TED aangetoond. In de pilot TED-installatie van Hydreco B.V. (Brabant Water) bij de Fontys Hogeschool in Tilburg zijn diverse metingen en onderzoeken gefaciliteerd. Er is behoefte om aan de hand van deze pilot te komen tot meer gekwantificeerde kaders waarbinnen TED toegepast kan worden.
In dit onderzoek zijn de effecten van een TED-installatie in het drinkwaterdistributienet onderzocht. Daarbij zijn in acht genomen (1) de reikwijdte van de opgelegde temperatuurverandering en (2) de eventuele risico’s ten aanzien van de microbiologische waterkwaliteit ter plaatse van de TED-installatie.
Het TKI-project ‘Warmte/koude uit drinkwater’ is een samenwerking van Brabant Water, Hydreco, Fontys Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven en KWR. In dit project is een thermische koppeling (warmtewisselaar) tussen drinkwaternet en een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie gerealiseerd. De energie uit het drinkwaternet wordt afgenomen door Fontys Hogeschool. Hydreco is exploitant van de bestaande WKO van Fontys Hogeschool en heeft ook de TED-installatie in beheer. Brabant Water houdt toezicht op de mogelijke effecten op het drinkwater. Binnen het project heeft KWR de effecten op temperatuur en microbiologische parameters onderzocht. Dit onderzoeksdeel wordt gefinancierd vanuit TKI Watertechnologie. Dit rapport beschrijft alleen de resultaten van dit onderzoeksdeel.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?