BTO rapport - BTO 2019.025

Energietransitie: handelingsperspectieven voor drinkwaterbedrijven

Rapporten

Nederland staat voor een enorme opgave om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden. Het kabinet streeft naar om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 (Löffler M. & Zeegers, I., 2018). Op korter termijn, is het de ambitie om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot 49% (SER, 2018). Om deze doelen te halen is een energietransitie nodig van het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en overheden. In het Klimaatakkoord, dat na verwachting in 2019 uitgevoerd zal worden, staat opgenomen dat het gebruik van aardgas aanzienlijk gereduceerd zal worden, terwijl de productie van hernieuwbare energie vervijfvoudigd wordt (SER, 2018). Daarnaast zullen woonwijken worden verduurzaamd door bijvoorbeeld de aanleg van warmtenetten (Löffler M. & Zeegers, I., 2018). Welke rol zouden drinkwaterbedrijven kunnen nemen in de energietransitie? En welke kansen en risico’s voor drinkwaterbedrijven brengen de transities in andere sectoren met zich mee?
De beoogde energietransitie kan grote impact hebben op de (vervanging van) bestaande drinkwaterinfrastructuren. Tegelijkertijd willen de drinkwaterbedrijven de drinkwaterinfrastructuur op een proactieve manier beheren. Drinkwaterbedrijven worden nu al benaderd met de vraag om te participeren in pilots en beleidsontwikkeling inzake aardgasvrije wijken. Voor de drinkwatersector is het van belang om de kansen en risico’s omtrent deze transitie in kaart te brengen, inclusief de mogelijke handelingsperspectieven. Met meer inzicht in deze ontwikkelingen kunnen beleidsmakers passend beleid ontwikkelen en komt de drinkwatersector beter beslagen ten ijs.
Dit rapport is een verslag van Beleidsonderbouwend onderzoek dat KWR in opdracht van Vewin heeft uitgevoerd om informatie te verzamelen over de potentiële gevolgen van de beoogde energietransitie voor drinkwaterbedrijven. Er is ook gekeken naar mogelijke handelingsperspectieven voor drinkwaterbedrijven in de energietransitie.
Het rapport is als volgt opgebouwd: na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de gebruikte onderzoeksmethoden omschreven. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 ingegaan op de onderzoeksresultaten die voortgekomen zijn uit de verschillende onderzoeksmethoden. Tot slot, wordt er gebaseerd op de resultaten een syntheseslag gemaakt in hoofdstuk 4 en conclusies getrokken in hoofdstuk 5.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?