Rapport i.s.m. derden - OBN227-BE

Ontwikkeling broekbossen

Rapporten

Het OBN-project ‘Ontwikkeling Broekbossen’ had als doel na te gaan welke invloed waterdynamiek en nutriëntenbeschikbaarheid hebben op de vegetatie en fauna van broekbossen, en daarmee op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bostypen op voormalige landbouwgronden in beekdalen. Het onderzoek bestond uit een aantal onderdelen, te weten:
1. Een vergelijkend onderzoek naar bodem en vegetatie in een aantal broekboslocaties. Doel was inzicht te krijgen in de nutriëntenhuishouding binnen beekdalbroekbossen. Daarbij is niet alleen gekeken naar ongestoorde referenties maar ook naar broekbossen die zijn ontstaan op voormalige landbouwgronden en naar broekbossen die regelmatig overstromen met beekwater. Dit om een beeld te krijgen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor goed ontwikkelde broekbossen in respectievelijk natuurontwikkelings- en waterbergingsgebieden.
2. Een vergelijkend onderzoek naar de macrofauna in een aantal van de onder 1
genoemde broekboslocaties. Doel was meer inzicht te krijgen in de invloed van vegetatiestructuur en waterhuishouding op de macrofaunasamenstelling van Nederlandse broekbossen.
3. Kolomproeven in een groot aantal landbouwgebieden om te bepalen hoeveel nutriënten vrijkomen bij vernatting op potentiele standplaatsen voor broekbossen en in welke mate deze een beperking vormen voor de ontwikkeling van broekbossen.
4. Een experiment met drinkwaterslib om na te gaan of toediening van ijzerhoudend drinkwaterslib in natte organische bodems een geschikte maatregel is om de nutriëntenbeschikbaarheid te verlagen op natte plekken waar gestreefd wordt naar de ontwikkeling van broekbossen.
In 2018 is ook een experiment met beekslib (onderdeel 5) van start gegaan. In dit onderdeel wordt in een aantal broekbossen onder gecontroleerde omstandigheden beekslib aangebracht om na te gaan wat het eutrofiërende effect is. Het onderzoek loopt door tot en met 2021. Te zijner tijd zal over dit onderdeel een zelfstandig rapport worden uitgebracht.

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?