KWR rapport - KWR 2019.045

Ontkalking en verzuring van de Nederlandse kustduinen, status quo, toekomst en maatregelen

Rapporten

Op basis van recente en oudere metingen aan bodemkernen en grondwater is de ontkalking en verzuring van de Nederlandse kustduinen bepaald. Berekeningen met het model DUVELCHEM corresponderen goed met de meetresultaten, en zijn daarom ingezet om voorspellingen te doen en de effecten van mitigerende maatregelen te bepalen. Voorgesteld wordt om een meetnet bodemverzuring en ontkalking te implementeren en maatregelen uit te voeren om de ontkalking en verzuring van duinen te stoppen of te vertragen, zoals (re)activatie van stuifkuilen; verhoging van de grondwaterstand in duinvalleien; kerven aanbrengen in de zeereep of drastische beperking van de atmosferische depositie van NOX en NHY.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?