BTO rapport - BTO 2019.018

Verkenning effecten droogte op de drinkwaterlevering

Rapporten

Het klimaat verandert; de wereldgemiddelde temperatuur is de afgelopen 130 jaar met bijna 1˚C gestegen (in Nederland zelfs met zo’n 1,5 ˚C) en de laatste 30 jaar was de warmste periode in 1400 jaar (IPCC, 2018). De komende eeuw wordt een verdere stijging van de gemiddelde temperatuur voorzien, hoeveel hangt o.a. af van de toekomstige uitstoot van broeikasgassen. Klimaatverandering heeft naast temperatuur ook invloed op regionale kans op extreme omstandigheden, zoals bijvoorbeeld droogte of kans op extreme neerslag. Het KNMI heeft een vertaling gemaakt van de wereldwijde voorspelde toekomstige klimaatverandering naar plausibele scenario’s voor Nederland (Klein Tank et al., 2015). Deze scenario’s schetsen een toekomst met zichtjaren rond 2050 en 2085 met een toename van de gemiddelde temperatuur, warme dagen, toename van kans op droogte en wateroverlast en vooral ook toename van de kans op extreme situaties.
Om gevolgen te doorgronden van deze klimaatveranderingen voor de drinkwatervoorziening, en om te bepalen of en welke maatregelen noodzakelijk zijn, is een goede risicoanalyse nodig. Hiervoor hebben de drinkwaterbedrijven informatie nodig over de te verwachten omstandigheden, zoals de ontwikkelingen in temperatuur en waterbeschikbaarheid in gemiddelde en vooral in extreme jaren. Gevolgen van klimaatverandering met eventuele risico’s voor de drinkwatervoorziening zijn de afgelopen jaren onderzocht, o.a. binnen het BTO thema Klimaatbestendige Watersector. Zo heeft klimaatverandering invloed op de watervraag vanuit landbouw, industrie en consumenten, de grondwaterstanden en de kwaliteit van het grondwater, de beschikbaarheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater, het rendement van zuiveringsprocessen, de microbiologische waterkwaliteit en de fysieke toestand van het leidingnet (Zwolsman et al., 2014). De omvang van de effecten verschilt tussen de scenario’s, waardoor drinkwaterbedrijven rekening moeten houden met een bandbreedte van mogelijkheden variërend van vrijwel geen tot aanzienlijke gevolgen voor de drinkwatervoorziening (Klijn et al., 2012; Zwolsman et al., 2014)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?